Update nieuwbouw Den Domp

Van verbouwing naar algehele nieuwbouw
Nadat er, zowel door de Stichting Gemeenschapsvoorzieningen Haaren (SGH) als door de gebruikers van Den Domp, jaren van was uitgegaan dat het huidige gemeenschapshuis verbouwd en vernieuwd zou gaan worden, begon vanaf medio 2022 een nieuw plan vorm te krijgen waarbij op de plaats van het huidige voormalige gemeentehuis van Haaren een geheel nieuw gemeenschapshuis en woningen zouden worden ontwikkeld.

Het plan is verder om -daarnaast- ook de huidige locatie van Den Domp opnieuw te ontwikkelen, waarbij SGH wel als eis heeft gesteld dat het voormalige (monumentale) schoolgebouw behouden moet blijven.

Verschillende onderzoeken wezen inmiddels uit dat het gebouw van het voormalige gemeentehuis van Haaren -bouwkundig gezien- niet geschikt is om -ook na een verbouwing- te voldoen aan de eisen voor een volwaardig gemeenschapshuis.

Stedenbouwkundig bureau Houtman en Sander uit Den Dungen was inmiddels door de gemeente Oisterwijk aangezocht om, middels een stedenbouwkundig plan, vorm te geven aan een ontwikkelkader voor een nieuw ‘Hart van Haaren’.

Inspiratiebijeenkomsten
Op 31 januari 2023 organiseerden de gemeente Oisterwijk en SGH inspiratiesessies voor de maatschappelijke partijen uit Haaren, de Haarense ondernemers en de inwoners van Haaren. Tijdens die bijeenkomsten presenteerde Houtman en Sander een viertal schetsen voor een mogelijke nieuwe situatie op het Mgr. Bekkersplein.

De keuze van het overgrote gedeelte van de bezoekers aan deze sessies, alsmede van de inwoners van Haaren die gedurende een bepaalde periode hierover hun stem konden uitbrengen, viel op een van de vier geschetste mogelijkheden. Deze schets werd door het stedenbouwkundige bureau verder uitgewerkt tot een concreet plan.

Vaststelling ontwikkelkader en keuze architect
De gemeenteraad van Oisterwijk stelde op 6 juni 2023 het ontwikkelkader voor het centrum van Haaren (Hart van Haaren) vast, waarna gewerkt kon worden aan de verdere vormgeving van een definitief plan voor de nieuwe Den Domp.

Aan het einde van 2023 concentreerden de werkzaamheden zich op het selecteren van een architectenbureau voor realisering van de nieuwbouw en de woningen op het Mgr. Bekkersplein.

Inwoners van Haaren en gebruikers nauw betrokken bij de keuze
Van 26 februari tot en met 6 maart 2024 stonden in Den Domp twee ontwerpen voor het nieuwe gemeenschapshuis van Haaren tentoongesteld.

Een plan van DAT Architecten uit Tilburg en een van Architectenbureau De Twee Snoeken uit ’s-Hertogenbosch.

Alle inwoners van Haaren konden meedenken over welk plan het meest zou passen in het dorpshart van Haaren. Men kon stemmen op een van de twee voorstellen. Ook via de website van ‘Haaren Een’ kon digitaal op een van de twee ontwerpen worden gestemd.

Bijna 550 (!) dorpsgenoten namen de moeite om de twee plannen te bekijken en te beoordelen. Ongeveer 97% van alle stemmen -zowel per stembiljet als digitaal- werd uitgebracht op het plan van De Twee Snoeken (op wie de uiteindelijke keuze is gevallen) en ongeveer 3% op ontwerp van DAT.

Veel positieve reacties op het plan
Deze grote opkomst geeft al aan dat een groot deel van de Haarense bevolking zich betrokken voelt bij de ontwikkeling van een nieuw dorpshart en een nieuwe Den Domp.

Dat blijkt ook uit de vele positieve reacties die bestuur en medewerkers ontvangen met betrekking tot het nieuwe plan en de realisatie van een aantal zo broodnodige sociale woningen midden in het centrum van Haaren. Reacties van de meer dan 1000 wekelijkse bezoekers aan Den Domp maar ook van andere dorpsgenoten en ondernemers.

Dat er naar de Haarense bevolking wordt geluisterd blijkt niet alleen uit de keuze van de architect, maar bijvoorbeeld ook uit het feit dat bij nader inzien besloten is om de doorgaande weg en de bushaltes niet te verleggen maar op de huidige plaats te handhaven. Ook de kelders van het voormalige gemeentehuis kunnen worden hergebruikt.

Alle ruimten in de nieuwe Den Domp worden multifunctioneel. Een nieuw efficiënt reserveringssysteem zorgt ervoor dat gebruikers zelf die ruimten kunnen vastleggen die zij willen gebruiken.

Het vervolgtraject
Op 28 mei a.s. organiseert de gemeente Oisterwijk in het voormalige Haarense gemeentehuis nog een inloopavond over de herinrichting van het Mgr. Bekkersplein. Daarna wordt de gemeenteraad op 5 juni a.s. informeel bijgepraat door B en W van Oisterwijk. De raad neemt vervolgens op 27 juni a.s. een definitief besluit over de voorgenomen plannen, waarna de uitwerking en realisatie van het plan aan het Mgr. Bekkersplein verder kan worden ontwikkeld.

Totdat het plan op het Mgr. Bekkersplein geheel gerealiseerd is, blijven de ruim 1000 wekelijkse bezoekers uiteraard welkom in de ‘oude’ Den Domp aan de Kerkstraat.

Bestuur SGH